yourpoland.pl

מדריך על אזרחות פולנית

 
תוכן הפרק
 

עבודה בפולין


כל זר זקוק להיתר עבודה, אם ברצונו לעבוד פולין. מחובה זו פתורים אזרחי חלק ממדינות האיחוד האירופי (יותר בעניין זה, ראה פרק  זרים הפתורים מחובת קבלת היתר עבודה .
היתר עבודה נדרש במקרים הבאים:
לראות את כל המאמר »
 
סעיפים